การบอกกล่าวบังคับจำนอง

๑. การบอกกล่าวบังคับจำนอง 

   เดิมการบอกกล่าวบังคับจำนอง ตาม   ป.พ.พ. มาตรา  ๗๒๘ ไม่ได้กำหนดให้ทำเป็นหนังสือ    กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙๘  ที่การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือ  

  ฉะนั้นตามแนวคำพิพากษาฎีกาเดิม  แม้ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง  ก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบแล้ว    และการที่โจทก์ รับเอาหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองของทนายความเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง ถือว่าโจทก์ในฐานะตัวการได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำของทนายความโจทก์ ตาม ป.พ.พ ๘๒๓  แล้ว

 แต่ตอ่มา มาตรา ๗๒๘  ได้ถูกยกเลิก  และแก้ไขใหม่ โดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ ๒๐ )  พ.ศ. ๒๕๕๗      โดยสาระสำคัญของการแก้ไข  นั้นคือ การบอกกล่าวจำนองต้องทำเป็นหนังสือ  “ และระเวลา การบอกกล่าวไถ่ถอนจำนองไม่น้อยกว่า ๖๐   วัน ”    

 ฉะนั้น  เมือการบอกกล่าวตามกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่  ต้องทำเป็นหนังสือ  แล้ว  การแต่งตั้งตัวแทน หรือทนายความให้มีหนังสือบอกกล่าว  จำต้องอยู่ภายใต้มาตรา ๗๙๘   คือ  จำต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทน ด้วย การบอกล่าวบังคับจำนองเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดี  หากทำไม่ครบถ้วน จะเป็นเหตุให้โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้อง ได้  # ต้องระวัง #  

๒. เจ้าหนี้ผู้รับจำนองขอรับชำระหนี้  ไม่จำต้องบอกกล่าวบังคับจำนอง  

  เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ขอรับชำระหนี้จำนอง จาการที่เจ้าหนี้รายอื่นยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาด   แม้จะถือว่าเป็นการฟ้องบังคับจำนอง  แต่ก็ไม่ใช่การบังคับจำนองโดยทั่วไป    ผู้รับจำนองจึงไม่จำต้องบอกกล่าวบังคับจำนองก่อน ตามนัยฎีกา 9075/2551

       คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9075/2551

        ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองโดยขอให้นำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองมาชำระหนี้จำนองแก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งเป็นการร้องขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 แม้จะถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นคำฟ้องบังคับจำนองซึ่งผู้ร้องจะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 (ค) (เดิม) ท้าย ป.วิ.พ.ก็ตาม แต่ก็มิใช่เป็นการฟ้องบังคับจำนองโดยวิธีทั่วไป เพราะทรัพย์จำนองดังกล่าวได้ถูกโจทก์ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ไว้แล้ว และแม้โจทก์กับผู้ร้องจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่การที่ผู้ร้องร้องขอรับชำระหนี้จำนอง เป็นการร้องขอเข้ามาตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับของไว้ในฐานะที่แตกต่างกัน เมื่อผู้ร้องมิได้ขอให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดตามป.พ.พ.มาตรา 728 ผู้ร้องจึงไม่จำต้องบอกกล่าวบังคับจำนองก่อน

ปรับปรุงแก้ไข  /   ด้วย  มาตรา ๗๒๘  มาการแก้ไข ใหม่ แล้ว

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp