การอุทิศถนนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สมบูรณ์โดยไม่จำต้องจดทะเบียนการโอน

การจะอุทิศทางให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพียงแต่แสดงเจตนาอุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์  ถือว่าทางตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ แล้ว   โดยไม่จำต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ทาง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  528              (คำพิพากษาฎีกาที่ 112/2539)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp