การเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องทำอย่างไร ???

วิธีการเรียกประประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัท มีวิธีการดังต่อไปนี้
การประชุมใหญ่ ต้องมีคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังกล่าวนั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นต้องกระทำ 2 วิธีคือ
1.ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ
2.ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
โดยต้องกระทำทั้ง 2 วิธี และต้องกระทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษต้องกระทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วยการส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ไม่ครบ 7 วัน เป็นการนัดเรียกประชุมใหญ่ไม่ชอบ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3623/2527 หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมก็คือคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 ถ้าแจ้งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ไปให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมน้อยกว่าเจ็ดวัน กรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ถือหุ้นจากมติที่ประชุมใหญ่คราวที่ผิดระเบียบอันจะต้องเพิกถอน ไม่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของบริษัท มติของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ของบริษัท หากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมใหญ่นั้นไม่มีผลตามกฎหมายและถือได้ว่าเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ อันผิดระเบียบซึ่งผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 ได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp