ขับรถตกคลอง ขับรถตกท่อกลางจนได้รับความเสียหายในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินใครต้องรับผิดชอบ ???

รูปจาก ไทยรัฐออนไลน์

การละเว้นการกระทำที่จะเป็นละเมิดนั้นต้องเป็นการละเว้นการกระทำในเมื่อมีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นการกระทำอันจะเป็นละเมิด หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาหากงดเว้นไม่ได้บำรุงรักษาหากเกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย เช่น ขับรถตกหลุมบนถนนหลวงยางรถแตก ได้ความเสียหาย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมทางหลวงที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาแต่ไม่ดูแลหรือดูแลไม่ดีก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีที่เป็นข่าว มีคนขับรถตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตนั้น โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นทางกลับรถใต้สะพานติดแม่น้ำแต่ไม่มีทางกั้นและไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกหรือเตือนว่าเป็นทางที่มุ่งลงสู่แม่น้ำจนมีผู้ขับรถตกลงไปในแม่น้ำและเสียชีวิต กรณีนี้อาจเป็นเรื่องละเมิดได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลซ่อมแซมก่อสร้างบำรุงถนนหนทาง ละเว้นไม่กระทำการป้องกันบำรุงซ่อมแซมถนนหนทาง ไม่จัดให้มีสิ่งกีดกั้นจนเป็นเหตุให้มีผู้ขับรถตกลงไปและเสียชีวิตจึงเป็นละเมิดได้

1.คำพิพากษาฎีกา 1975/2528 กรมทางหลวงจำเลยที่ 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนนที่เกิดเหตุ ย่อมมีหน้าที่ควบคุมจัดให้ มีเครื่องหมายและสัญญาณจราจรในบริเวณก่อสร้างซ่อมแซมถนน แม้จะจัดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซม ก็ต้อง ควบคุมให้บริษัทรับเหมาติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรขึ้น ให้ถูกต้องถ้ามิได้ติดตั้งให้ถูกต้องแล้วเกิดความเสียหาย จำเลยที่ 2 ย่อม จะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายด้วย

2.ฎีกาที่ 2600/2538 การละเว้นการกระทำจะเป็นละเมิดต่อเมื่อเป็นการละเว้นการกระทำในเมื่อมีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันผล และความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการละเว้นดังกล่าว การที่จำเลยที่ 2 ละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงินโดยไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน เป็นผลให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทหารการเงินเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไป การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการละเว้นกระทำในเมื่อมีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp