ขับรถไม่ดี ระวังโดนตัดคะแนนจราจร!

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 โดยจะมีผลใช้บังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายมีคะแนนความประพฤติในการขับรถเพื่อใช้ในการบันทึกคะแนน จำนวนคนละ 12 คะแนน และการตัดคะแนน มีตั้งแต่ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน ครั้งละ 2 คะแนน ครั้งละ 3 คะแนน และครั้งละ 4 คะแนน ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือศูนย์คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน

เกณฑ์การตัดคะแนนมีดังต่อไปนี้

  • ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร / ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา / ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว / ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม / ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด / ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค ขับขี่รถยนต์โดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่จัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดเข็มขัดนิรภัย / ได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  • ตัด 2 คะแนน เช่น ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตขับขี่ถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้ / ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ขับรถย้อนศร
  • ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ / ชนแล้วหนี
  • ตัด 4 คะแนน เช่น ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท / ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น / แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต / ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือศูนย์คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน ส่วนการคืนคะแนนนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น ส่วนผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ให้ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 8 คะแนน สำหรับคะแนนที่เหลืออีก 4 คะแนนนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อไม่ได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถอีกเลยในรอบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ดังนี้

1.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

2.พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 142/1 วรรคสอง และมาตรา 142/4

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp