ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครเป็นทนายที่ปรึกษา บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ผู้สมัครสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครเป็นทนายที่ปรึกษาของ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้สมัคร ผ่าน www.lawrai.com เท่านั้นโดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เมื่อ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตรวจสอบหลักฐานต่าง เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามระเบียบ ของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัดแล้ว บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะทำการส่ง รหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) ไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ และผู้สมัครทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate) ภายใน 3 วัน ผู้สมัครจึงจะ สามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Log in) มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ผู้สมัครต้องระวัง และ รักษา Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Log in) โดยไม่ให้ผู้ใดใช้แอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย ใช้ข้อมูลของผู้สมัครมาแอบอ้าง ถือเป็นความผิดของผู้สมัคร และ ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. เมื่อผู้สมัครได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายที่ปรึกษาของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้ว จะได้รับส่วนแบ่งจาก รายได้ที่บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 60 จากรายได้ที่เรียกเก็บค่าให้คำปรึกษาจากลูกค้าแต่ละรายที่ตนให้
คำปรึกษา

ทั้งนี้ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะชำระให้กับทนายผู้ให้คำปรึกษาในทุก ๆวันที่ 16 และวันที่ 1 ของเดือน โดยหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 หรือตามที่กฎหมายกำหนด

4. ผู้สมัครยอมรับส่วนแบ่งรายได้ ตามที่บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนด และเป็นเอกสิทธิ์ โดยเด็ดขาด ของของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการกำหนดส่วนแบ่งรายได้ให้กับทนายที่ปรึกษากฎหมาย

5. เมื่อผู้สมัครได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายที่ปรึกษาของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องรักษาความลับของลูกค้า และ ความลับต่าง ของบริษัทฯ โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเด็ดขาด

6. เมื่อผู้สมัครได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายที่ปรึกษาของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า อย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา มีหลักกฎหมาย แนวคำพิพากษาฎีกาสนับสนุน และจะต้องไม่รับว่าความ หรือรับทำคดี หรือ ส่งต่อคดีที่ตนให้คำปรึกษา ให้กับทนายอื่น ๆ โดยเด็ดขาด

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ สำหรับการเป็นทนายที่ปรึกษา ของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งหมดนั้น ผู้สมัครยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเป็นทนายที่ปรึกษา ของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัดเท่านั้น

8. ผู้สมัครยอมรับและยินยอมให้เป็นเอกสิทธิ์ของ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการยกเลิกการเป็นทนาย ที่ปรึกษาของ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด หาก บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด พบว่ามีการกระทำผิด ข้อกำหนด และ เงื่อนไขของ บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

9. บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครและยินยอมสมัคร เป็นทนายที่ปรึกษา ของบริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้ง ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บริษัท ลอว์รัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้าด้วย