ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ใครต้องรับผิดชอบ ???

ตามที่มีข่าวว่าครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง เมื่อเปิดปิดประตูบ้านพักที่จัดไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปพักผ่อน ปรากฏว่าประตูบ้านพักหลุดออกมาทำให้กระจกบานประตูแตกกระจกบาดผู้ที่มาพักได้รับบาดเจ็บผู้ครอบครองรีสอร์ตหรือเจ้าของรีสอร์ตต้องรับผิดหรือไม่ กรณีนี้ เป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ซึ่งผู้ครองโรงเรือนหรือเจ้าของต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ครอบครองหรือเจ้าของบ้านไม่บำรุงรักษาบันไดบ้าน แล้วเชิญแขกขึ้นบ้านแขกเหยียบบันได บันไดผุหักแขกตกลงมาได้รับบาดเจ็บเจ้าของบ้านต้องรับผิด หรือหน้าต่างบ้านไม่บำรุงรักษาให้ดีชำรุดหลุดตกลงมารถูกผู้อื่นได้รับบาดเจ็บผู้ครองโรงเรือนหรือเจ้าของต้องรับผิด เป็นต้น

มีหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 434 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้น ถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้


คำพิพากษาฎีกาที่ 158/2540 จำเลยเป็นเจ้าของเสาโครงเหล็กและตาข่ายสนามฝึกกอล์ฟซึ่งมีการออกแบบโครงสร้างผิดพลาดและไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาที่จะรับแรงปะทะจากพายุธรรมดาได้เมื่อมีพายุฝนเป็นธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติทำให้โครงเหล็กและตาข่ายซึ่งก่อสร้างไว้บกพร่องล้มลงทับคลังสินค้าซึ่งมีสต๊อกสินค้าของบริษัท ล. ที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายจำเลยจึงต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา434วรรคหนึ่ง


คำพิพากษาฎีกาที่ 2140/2520 จำเลยให้เช่าตึกของจำเลยทั้งสามชั้นแต่จำเลยยังใช้ตึกของจำเลยบางส่วนเป็นที่ตั้งบริษัทและสำนักงานของจำเลยอยู่ ถือว่าจำเลยยังครองตึกของจำเลยอยู่ หากความเสียหายของโจทก์เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ตึกของจำเลยก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ จำเลยซึ่งเป็นทั้งผู้ครองและเจ้าของตึกจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp