จอดรถขวางทางเข้า – ออกบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย?

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๕ ได้ระบุพื้นที่ห้ามจอดไว้ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้ใช้รถเอง รวมถึงผู้อื่นที่ใช้ถนน หรือทางร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้หากผู้ใช้รถได้จอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านของผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ ฐานก่อความเดือนร้อนรำคาญ ที่มีอัตราโทษ จำคุก ไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย

สรุปจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านคนอื่น อาจถูกดำเนินคดีทั้งในทางคดีอาญา และทางแพ่งอีกด้วย

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp