ข้อมูลส่วนตัว

1

นายชะลอ เชื้อแฉง

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตร  สภาทนายความแห่งประเทศไทย  หลักสูตรการอบรม อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 23 จบรุ่น 25
 • ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์ บัณฑิต        

ประวัติการทำงาน            

 • เคยเป็นประธานสหภาพแรงงาน ที ที แอล อุตสาหกรรม รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 22 รวมสองสมัย
 • เคยเป็นประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง  
 • เคยเป็นคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานย่านอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย    
 • เคยเป็นรองประธานสภาองค์การจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย  

ความถนัดในทางคดี

 • ไกลเกลี่ยคดีแรงงาน ณ ศาลแรงงานกลาง
 • การดำรงตนเป็นผู้พิพากษาสมทบ ณ ศาลแรงงานกลาง
 • การเป็นที่ปรึกษาแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วิชาชีพทนายความ โดยสภาททายความ รุ่นที่ 23 จบรุ่นที่ 25  
 • กฎหมายแรงงาน