ดารา Call Out รัฐบาลฟ้องได้ด้วยหรือ ???

ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า Call Out คืออะไร คำว่า Call Out ได้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางตามที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์
การ Call Out เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นและวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยเฉพาะเกี่ยวกับบริหารจัดการวัคซีนและการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นต้น
การ Call Out ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาก็อาจจะไม่มีกระแสมากนัก แต่นี่เป็นการ Call Out จากดาราและผู้มีชื่อเสียงจึงทำให้เกิดกระแสสังคมในโลกออนไลน์ จนเป็นเหตุให้ฝ่ายรัฐบาลขู่ที่จะดำเนินคดีหรือเรียกดาราคนที่ Call Out มาชี้แจง


มีประเด็นคำถามว่าการที่ดารา Call Out ดังกล่าวผิดกฎหมายและรัฐบาลจะฟ้องร้องได้ด้วยหรือทางบริษัท LAWRAI ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายที่อยู่เคียงข้างประชาชน จึงขอให้ข้อมูลตามหลักกฎหมายดังนี้
รัฐบาลเป็นคณะบุคคลที่บริหารราชการแผ่นดิน ย่อมอยู่ในวิสัยที่ประชาชนจะสามารถจะวิพากษ์ วิจารณ์ หรือติชม ด้วยความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทำงานได้อยู่แล้ว
ฉะนั้นหากดูที่ Call Out ของดาราดังกล่าวถือว่าเป็นการวิพากษ์ วิจารณ์ และติชมที่ประชาชนสามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อความดังกล่าวไม่ได้มีข้อความตอนใดที่จะเป็นการทำให้คนในรัฐบาลคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจึงไม่ถือว่าเป็นการใส่ความที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท
ดาราก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่ง การที่ออกมา Call Out ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์ และติชมการทำงานหรือเรียกร้องให้รัฐบาลทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะทำได้ไม่มีความผิดตามกฎหมาย
สรุป LAWRAI เห็นว่าการ Call Out ของดาราไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย รัฐบาลจึงฟ้องร้องไม่ได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp