ถอนฟ้องอาญาไปแล้วจะฟ้องใหม่อีกไม่ได้

การที่โจทก์เคยถอนฟ้อง ไม่ว่าเหตุอะไรก็ตาม เช่น หลงเชื่อว่าจำเลยจะยอมชดใช้เงินให้ตามสัญญา จึงถอนฟ้อง และต่อมาจำเลยไม่จ่ายเงิน จึงมาฟ้องใหม่หรือ ฟ้องเดิมบกพร่อง จึงขอถอนฟ้องไป เพื่อนำมาฟ้องใหม่ให้สมบูรณ์

#การถอนฟ้องตามที่ศาลอนุญาตไปแล้ว_จะกลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3085/2563

โจทก์ #เคยฟ้องจำเลยทั้งหกมาครั้งหนึ่งฐานร่วมกันฉ้อโกง_ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปแล้ว

โจทก์กลับมำฟ้องจำเลยทั้งหกในการกระทำอันเดียวกันอีก แม้คำฟ้องในคดีนี้จะต่างจากคำฟ้องในคดีเดิมโดยโจทก์เพิ่มเติมการกระทำของจำเลยทั้งหกว่า ร่วมกันหลอกลวงประชาชนและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ขอให้ลงโทษฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1)

#แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำอันเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องในคดีเดิม

มิใช่ถือเอาคำบรรยายฟ้องหรือฐานความผิดที่โจทก์ตั้งเอาแก่จำเลยเป็นเกณฑ์  มิฉะนั้นแล้วจำเลยกระทำความผิดเพียงครั้งเดียวโจทก์มีสิทธิดำเนินคดีแก่จำเลยได้หลายครั้งโดยไม่รู้จักจบสิ้นจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36

#แม้ตามคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ในคดีก่อนจะอ้างเหตุ #ขอถอนฟ้องเพื่อฟ้องจำเลยทั้งหกเป็นคดีใหม่ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้  #ก็ต้องถือว่าเป็นการถอนฟ้องคดีอาญาให้เสร็จไปทั้งเรื่อง_จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำมาฟ้องใหม่ไม่ได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp