ถูกกำจัดมิให้รับมรดก บุตรหลานของผู้ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปได้หรือไม่ ???

การถูกกำจัดมิให้รับมรดก หมายถึงทายาทผู้ที่ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกจะถูกกำจัดในส่วนแห่งมรดกที่ทายาทนั้นยักย้ายหรือปิดบังจะพึงได้รับซึ่งอาจจะถูกกำจัดทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หากยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นก็ถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกทั้งหมด แต่ถ้ายักย้ายหรือปิดบังน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นก็ถูกกำจัดไม่ให้ได้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้เท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าทายาทถูกกำจัดไม่ให้ได้รับมรดก บุตร หลานของผู้ที่ถูกกำจัด ก็สืบมรดกต่อไปได้ กล่าวคือทรัพย์มรดกก็ตกทอดแก่บุตร หลาน อยู่นั่นเอง

ตัวอย่าง นาย ก.เป็นทายาทของเจ้ามรดกถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกในที่ดิน ซึ่งการถูกกำจัดมิให้รับทรัพย์มรดกในที่ดินนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ นาย ก. เมื่อนาย ก. มีบุตรเป็นผู้สืบสันดาน บุตรของนาย ก. สืบมรดกต่อไปได้ บุตรของนาย ก. จึงมีสิทธิรับมรดกในที่ดินของเจ้ามรดกได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรามาตรา 1605 ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1607 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัว ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้ว แต่ในส่วนทรัพย์สินซึ่งผู้สืบสันดานได้รับมรดกมาเช่นนี้ ทายาทที่ว่านั้นไม่มีสิทธิที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุไว้ในบรรพ 5 ลักษณะ 2 หมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้มาตรา 1548 บังคับโดยอนุโลม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2539 แม้ ป.พ.พ.มาตรา 1639 บัญญัติให้ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดมิให้รับมรดกรับมรดกแทนที่ทายาทนั้นได้ในกรณีที่ทายาทนั้นถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้นก็ตาม แต่มาตรา 1607 บัญญัติว่า การถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัวผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้ว โดยมิได้บัญญัติว่า ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดมิให้รับมรดกสืบมรดกต่อไปได้เฉพาะในกรณีที่ทายาทนั้นถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้น ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกของ บ.เจ้ามรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้และต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกของ บ.เลย อันเป็นการถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกหลังเจ้ามรดกตายก็ตาม บุตรของจำเลยซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของจำเลยทายาทผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกของนายบุญช่วยย่อมสืบมรดกของ บ.ต่อไปได้เหมือนหนึ่งว่าจำเลยตายแล้วตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 1607 และบทบัญญัติมาตรา 1607 หาได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 1639 ไม่

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp