ทนายความนำข้อมูลที่รับปรึกษามาเปิดเผย ผิดมรรยาท ทนายความหรือไม่ ??

จากที่มีทนายหลายท่านได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ชี้นำ ในคดีที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังมีทนายบางท่านได้อ้างว่าตนได้ให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี แต่ภายหลังกลับปรากฏว่าทนายผู้นั้นได้นำข้อมูลที่ได้รับปรึกษาออกมาเปิดเผย จึงมีประเด็นว่าทนายเหล่านั้นประพฤติผิดมรรยาทนายความหรือไม่

ประเด็นดังกล่าวมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 13 ได้วางหลักว่า ทนายความผู้ใดที่ได้รับปรึกษาเรื่องคดีในหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับลูกความฝ่ายหนึ่ง แต่ภายหลังกลับใช้ความรู้ ข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้มาไปช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายที่เป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพราะส่งผลเสียต่อลูกความฝ่ายแรก เนื่องจากผู้ที่เป็นทนายความ เป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดี ลูกความที่มาปรึกษาจึงไว้เนื้อเชื่อใจ เล่าข้อเท็จจริงให้ฟัง เพื่อให้ทนายช่วยเหลือลูกความที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ว่าความจริงแล้วลูกความฝ่ายนั้นทำผิดกฎหมายจริงๆ ก็ตาม ทนายความผู้นั้นก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับ ไม่ใช่นำมาเปิดเผยเพื่อช่วยเหลือคู่ความฝ่ายตรงข้าม

ดังนั้น จากกรณีที่มีทนายบางท่านได้อ้างว่าตนได้ให้คำปรึกษากับบุคคลหนึ่ง แต่ภายหลังกลับปรากฏว่าทนายผู้นั้นได้นำข้อมูลที่ได้รับปรึกษาออกมาเปิดเผย เพื่อช่วยเหลือคู่ความฝ่ายตรงข้ามที่เป็นปรปักษ์ในกรณีเดียวกันนั้น ไม่ว่าจะช่วยเหลือเพราะเป็นคนที่สนิทใจ เป็นคนรู้จักคุ้นเคยก็ตาม ทนายความผู้นั้นก็อาจจะประพฤติผิดมรรยาททนายความ ข้อ 13 ได้ เพราะเป็นการทำให้คู่ความที่เคยมาปรึกษาก่อนได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้แล้ว ทนายความท่านอื่นๆที่ไม่ใช่ทนายความที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี แต่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ชี้นำ เกี่ยวกับคดีความ อาจจะเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ข้อ 18 ด้วย เนื่องจากการวิจารณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการชี้นำข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายอาจคล้อยตาม หรืออาจจะเป็นผลเสียต่อรูปคดี อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนได้ จึงอาจจะเป็นการประพฤติตนอันเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ เนื่องจากทนายความที่ดีควรที่จะต้องรับฟังข้อมูลให้รอบด้าน และควรแสดงความเห็น หรือให้ความรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่สักแต่ว่าจะออกมาพูดถึงข่าวที่กำลังเป็นกระแส เพื่อให้ประชาชนติดตาม โดยอาศัยประโยชน์จากข่าวสารที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ข้อ 13. ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับลูกความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้รับมานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน

ข้อ 18. ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ คำสั่งสภานายกพิเศษที่ 11/2535 ผู้กล่าวหาว่าจ้างผู้ถูกกล่าวหาฟ้อง ส. แต่ผู้ถูกกล่าวหาสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่รับเป็นทนายความ ต่อมาผู้กล่าวหาฟ้อง ส. เอง ผู้ถูกกล่าวหารับเป็นทนายความแก้ต่างให้ ส. เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความข้อ 13.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp