ข้อมูลส่วนตัว

6

ทนายศิริวรรณ ซื่อสัตย์

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัย 60) ปี พ.ศ. 2550       
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2548
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ความถนัดในทางคดี

 • คดีแพ่ง
 • คดีล้มละลาย
 • คดีแรงงาน
 • คดีครอบครัว  
 • คดีมรดก
 • คดีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 • คดีหุ้นส่วน บริษัท
 • คดีผิดสัญญาเงินกู้ จำนอง ค้ำประกัน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
 • คดีเช็ค
 • คดีผิดสัญญาต่างๆ
 • ปรึกษาด้านการลงทุน การทำธุรกิจ