ทำสัญญาจองรถยนต์ แต่วันนัดรับถูกเลื่อน ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?

ในปัจจุบันมักมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจองรถยนต์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรณีที่ผู้บริโภคทำสัญญาจองรถกับผู้ประก อบธุรกิจและมีการวางเงินมัดจำ หรือที่เรียกกันว่า เงินจองรถ แต่ภายหลังกลับได้รับแจ้งจากทางผู้ประกอบการว่า วันนัดรับรถจะถูกเลื่อนออกไป กรณีจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ผู้บริโภคสารถยกเลิกสัญญาจองรถได้หรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินมัดจำคืนหรือไม่

ประเด็นดังกล่าวมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551

ประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับ การประกอบกิจการขายรถยนต์โดยผู้ประกอบธุรกิจนำรถยนต์ออกขายโดยให้ผู้บริโภคทำการจองรถยนต์ ทำในลักษณะของสัญญาจองรถยนต์ ซึ่งหมายถึงข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อการจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำ และให้คำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

สัญญาจองรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ครบถ้วน เช่น ยี่ห้อ รุ่น ราคา จำนวนเงินมัดจำ กำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์

สาระสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในสัญญาจองรถยนต์ก็คือ จะต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น

-ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มี ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

-ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา

รวมไปถึงกรณีที่ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์และผู้บริโภคไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลา ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

เมื่อมีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใดที่รับไว้เป็นมัดจำทั้งหมดแก่ผู้บริโภค ภายใน 15 วัน

ดังนั้น เมื่อได้ทำสัญญาจองรถยนต์แล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ส่งมอบรถยนต์ภายในเวลาที่กำหนดหรือปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น รวมถึงไม่ส่งมอบรถยนต์ที่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้บริโภคซึ่งได้ทำสัญญาจองรถยนต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและได้รับเงินมัดจำคืน

ศึกษาหลักกฎหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/167/17.PDF

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp