ข้อมูลส่วนตัว

2

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา                             

 • มัธยมต้น  และมัธยมปลาย   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 (2533) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 6 (2551)
 • เนติบัณฑิตไทย สมัย 56 (2547) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่น 1   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการกฎหมายปกครองท้องถิ่น สภาทนายความ
 • การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1
 • การอบรมหลักสูตร “Financial Statements for Directors” ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การอบรมหลักสูตร “Director Certification Program” (รุ่นที่ 191)  ปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การอบรมหลักสูตร “Successful Formulation and Execution of Strategy” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การอบรมหลักสูตร์ “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 (ปี 2557)  จากสถาบันพระปกเกล้า
 • การอบรมหลักสูตร “Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 (ปี 2558) จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(กระทรวงการคลัง)
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่น 9 ของศาลปกครอง

ประวัติการทำงาน

 • ทนายความอาชีพ ตั้งแต่ ปี  2536  ถึงปัจจุบัน
 • ทนายประจำตัว อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ในคดีโครงการรับจำนำข้าว)
 • อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา    ตั้งแต่ปี 2547-2548
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา ปี 2548
 • คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ประจำจังหวัดนนทบุรี  ปี 2550
 • ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   (บางนา)  รุ่น 6/1
 • กรรมการทนายความประจำจังหวัดนนทบุรี
 • รองประธานกรรมการทนายความประจำจังหวัดนนทบุรี
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • อนุกรรมการพัฒนาการธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • อนุกรรมการกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)
 • อนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.)
 • กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกฎหมายและข้อสัญญา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัติการศึกษาดูงาน     

 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ “Japan IT Week Spring 2013 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเจรจาธุรกิจกับ SK Telecom ที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2556
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศของหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 1-7  กันยายน 2556
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ “Telecoms Tech World”  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556
 • ศึกษาดูงานสัมมนาสื่อมวลชน ประจำปี 2556 ณ.เกาะไต้หวัน ระหว่างวันที่ 29  พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ “CeBIT 2014”  ณ.เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2557
 • ศึกษาดูงานด้านการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้านการพัฒนาและบริหารชุมชน เมือง และธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโคเอเชีย และสาธารณรัฐฮังการี  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557
 • ศึกษาดูงานตามโครงการหลักสูตร LSP รุ่นที่ 4 ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558

 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ทนายความและหัวหน้าสำนักงานอาภาวิชญ์ทนายความธุรกิจ และการบัญชี
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท อาภาวิชญ์  ทนายความ  จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  บริษัท  ชาร์เตอร์-นิช  จำกัด  และบริษัทในเครือ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท  แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ

ความถนัดในทางคดี

 • คดีแพ่ง ๆ ทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เช่น  นิตกรรมสัญญา   หนี้ ละเมิด ชื้อขาย เช่าชื้อ เช่าทรัพย์   จำนองจำนำ  ตัวแทนนายหน้า บริษัท ทรัพย์ที่ดิน มรดก
 • คดีอาญาทั่วๆไป ตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติต่างๆที่มีโทษทางอาญา
 • คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางนักการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  และศาลอาญาทุจิตประพฤติมิชอบ
 • คดี ปกครองของศาลปกครอง
 • คดีชำนัญพิเศษ  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครืองหมายการค้า