นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด โดนปรับแน่!

จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับมีในวันที่ 5 ก.ย. 65 นี้ มีเหตุผลในการบังคับใช้ก็ด้วยเหตุที่ว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากจะกำหนดให้คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่เรียกว่า คาร์ซีท เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังกำหนดให้ผู้โดยสารในรถทั้งนั่งตอนหน้าและตอนอื่นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท อย่างไรก็ตามไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ แต่บุคคลนั้นก็ต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วย

นอกจากนี้ก็ยังไม่ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมถึงรถยนต์เก่า กล่าวคือ รถยนต์ดังต่อไปนี้ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531 จะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถยนต์บริการ รวมถึงรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2537 จะยังไม่มีผลบังคับใช้เช่นกัน

ส่วนรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรา 123

อย่างไรก็ตามการจะได้รับการยกเว้นก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่บรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และการโดยสารจะต้องไม่มีการยืนหรือนั่งโดยสารในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงภัย ประกอบกับต้องใช้อัตราความเร็วในการขับรถยนต์ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คือวันที่ 5 กันยายน 2565

สามารถศึกษาหลักกฎหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้
1.พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565
2.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp