ข้อมูลส่วนตัว

17

นางสาวชนิดา ช่วงอรุณ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์      

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีแรงงาน