ข้อมูลส่วนตัว

8

นายกฤษนัย ชาตะสุภณ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • ป.โท นิติศาสตร์บัณฑิต      

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีปกครอง
  • คดีที่มีโทษทางอาญาทั่วไป