ข้อมูลส่วนตัว

4

นายขวัญมงคล อนุสัตย์

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตร สภาทนายความแห่งประเทศไทย  หลักสูตรการอบรม อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 20 (ปี 2546)
  • ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   กรุงเทพฯ    GPA : 2.97     2542 – 2545        

ประวัติการทำงาน            

  • บริษัท  มณีอุดมสุข  จำกัด เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  2560 ถึง ปัจจุบัน   ตำแหน่ง   ที่ปรึกษากฎหมาย
  • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต  จำกัด และในเครือ เริ่มตั้งแต่  เดือนมกราคม 2550  ถึง  เดือนตุลาคม 2560  ตำแหน่ง  นิติกร , ทนายความ
  • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่    เดือนพฤษภาคม  2546  ถึง   เดือนมีนาคม 2548  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่นิติการ
  • บริษัท  สำนักกฎหมายธนา  เบญจาทิกุล  จำกัด เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม   2545  ถึง เดือนเมษายน  2546  ตำแหน่ง  ทนายความฝึกหัด,ทนายความ

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่ง  เช่น  คดีซื้อขาย  คดีจ้างทำของ  คดีสถาบันการเงิน  คดีเช่าซื้อรถยนต์  คดีกู้ยืม  คดีอาคารชุด  
  • คดีอาญา  เช่นเช็ค  ลักทรัพย์  ยักยอก   ทำร้ายร่างกาย  บุกรุก  คดียาเสพติด