ข้อมูลส่วนตัว

18

นายพุฒิเดช สารมะโน

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิต  

ความถนัดในทางคดี

  • คดีปกครอง