ข้อมูลส่วนตัว

13

นายรัฐภูมิ เทพพิทักษ์

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ        

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป