ข้อมูลส่วนตัว

9

นายวิระชัย ปุรีเกษ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์     

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีแรงงาน
  • คดีที่มีโทษทางอาญาทั่วไป