ข้อมูลส่วนตัว

5

นายสมาน ทาโคตร

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรใบอนุญาตว่าความ    
 • วิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันศศินทร์ฯ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร์ กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุด

ความถนัดในทางคดี

 • คดีแรงงาน
 • กฏหมายธุรกิจ
 • กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฏหมายปกครอง  
 • กฏหมายที่ดิน
 • ปรึกษาการลงทุน การบริหารธุรกิจ
 • ปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ