ข้อมูลส่วนตัว

19

นายสุขสันต์ บรรจง

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต       

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีอาญา
  • คดีปกครอง