ข้อมูลส่วนตัว

12

นายเฉลิมศักดิ เลิศศักดิ์

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต       

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป