ข้อมูลส่วนตัว

15

นายเนติ ป้อมปักษา

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาตรมหาบัณฑิต     

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีปกครอง