พ่อแม่ยกทรัพย์สินให้ลูก แต่ลูกอกตัญญู พ่อแม่ขอเรียกคืนได้หรือไม่ ?

การให้ที่จะถอนคืนเพราะเหตุประพฤติเนรคุณได้ต้องเป็นการให้โดยเสน่หา ถ้าไม่ใช่การให้โดยเสน่หาจะเรียกถอนคืนการให้ไม่ได้การให้กรณีดังนี้คือ ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา ให้ในการสมรส เหล่านี้ จะฟ้องขอถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณไม่ได้ตัวอย่างการให้โดยเสน่หา และผู้รับประพฤติเณรคุณ เช่นผู้รับด่าผู้ให้ซึ่งเป็นบิดา มารดาว่า “ไอ้แก่ หรือ อีแก่ “ ถือเป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้ซึ่งเป็นบิดามารดาอย่างร้ายแรง บิดามารดาฟ้องถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณได้มีหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ
(2) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ
(3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535 การให้ อันจะกล่าว ต่อไปนี้ ท่านว่า จะถอนคืน เพราะเหตุเนรคุณ ไม่ได้ คือ
(๑) ให้ เป็น บำเหน็จสินจ้าง โดยแท้
(๒) ให้ สิ่งที่มี ค่าภาระติดพัน
(๓) ให้ โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
(๔) ให้ ในการสมรส

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3502/2535 หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) หาจำเป็นต้องถึงกับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาไม่เพียงแต่ได้ความว่า เจตนาดูหมิ่นก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้ว จำเลยซึ่งได้รับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่า “ไอ้แก่กูไม่นับมึงเป็นพ่อ ออกไปให้พ้น ไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้” เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทก์ว่าไอ้แก่ ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทก์ว่าไม่นับถือโจทก์เป็นบิดา ขับไล่โจทก์ออกไปให้พ้น มิฉะนั้นโจทก์ตายจำเลยไม่รับรู้ ย่อมทำให้โจทก์อับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1078/2553 ถ้อยคำที่จำเลยด่าโจทก์ว่า “อีแก่ไม่ยุติธรรม มึงทำให้ครอบครัวกูแตกแยก กูจะไม่อยู่กับมึงแล้ว” เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์ซึ่งเป็นอา จำเลยเรียกโจทก์ว่า อีแก่ ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทก์ ย่อมทำให้โจทก์อับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 531 (2) โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp