ย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังเดิม โดย ไม่แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังอื่นต้องถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาอยู่บ้านหลังเดิม

ย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังเดิม โดย ไม่แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังอื่นต้องถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาอยู่บ้านหลังเดิม

ฎีกาที่ ๕๑๒๘/๒๕๖๒

เดิมจำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันเป็นภูมิลำเนาที่โจทก์ระบุมาในคำฟ้อง แต่จำเลยแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านแล้วก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ และ #นับตั้งแต่วันที่จำเลยแจ้งย้ายออก จนถึงวันฟ้องเป็นเวลากว่า ๙ เดือน ไม่ปรากฏจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่าจำเลยแจ้งย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังใด

การที่จำเลยแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังเดิม โดย ไม่แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังอื่น แล้วปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดมา นับเป็นเรื่องที่ผิดปกติทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยไปอยู่ ณ ที่ใด เป็นพฤติกรรมที่ ส่อแสดงให้เห็นว่า จำเลย มิได้มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่หรือมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนาอย่างแท้จริง แต่กระทำเพียงเพื่อมิให้โจทก์ติดตามหาที่อยู่ของจำเลยได้เท่านั้น จึง ต้องถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp