ราชกิจจาฯประกาศแล้ว!! คนโดยสาร ไม่ คาดเข็มขัดฯ-เด็กอายุไม่เกิน 6 ปีไม่นั่งคาร์ซีท เจอโทษปรับ 2,000 บาท


ราชกิจจาฯประกาศแล้ว!! คนโดยสาร ไม่ คาดเข็มขัดฯ-เด็กอายุไม่เกิน 6 ปีไม่นั่งคาร์ซีท เจอโทษปรับ 2,000 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์แก้ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มีสาระสำคัญ คือ ในขณะที่ขับรถยนต์

1.ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

2.คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

3.คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

4.คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดก็ตาม

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้ที่: https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A028N0000000000500

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp