ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! ถอด-สวมเเมสก์ทำได้โดยสมัครใจ

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! ถอด-สวมเเมสก์ทำได้โดยสมัครใจ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ลดลง จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ทั้งในเรื่องการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว ได้มีการกำหนดให้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง และโดยเฉพาะการถอดแมสก์ หรือหน้ากากอนามัย

การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ ถอดแมสก์ ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ แต่ให้ประชาชนพิจารณาถึงประโยชน์ประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิด และโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไป ดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

2.กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งจะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

3.กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

ท่านที่สนใจสามารถอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ ดังนี้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/146/T_0021.PDF

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp