รู้ยัง..กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ ในข้อหาเมาแล้วขับ!!

จากที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 แล้วนั้น สาระสำคัญอย่างหนึ่งของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่น่าสนใจก็คือ การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำในข้อหาขับรถขณะเมาสุรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรณีกระทำผิดครั้งแรกในข้อหาขับรถขณะเมาสุรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทำความผิด มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

หากกระทำผิดซ้ำในข้อหาขับรถขณะเมาสุรา ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และให้ศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

นอกจากนี้ หากผู้กระทำความผิดนั้นขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้นอีก 1 ใน 3 และถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดนั้น

ศึกษากฎหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp