ลูกหนี้ขอชำระหนี้ก่อนครบกำหนดสัญญา แต่เจ้าหนี้ไม่รับได้หรือไม่

กรณีที่ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินกับเจ้าหนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี แต่เมื่อกู้เงินไปแล้ว 2 เดือน ลูกหนี้นำเงินมาชำระให้กับเจ้าหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยจำนวน 2 เดือน เจ้าหนี้ปฏิเสธ ไม่รับการรับชำระหนี้ ก็ได้เนื่องจากสัญญาเงินกู้เจ้าหนี้มีความต้องการดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตามมาตรา 192 วรรค 2 มาตรา 207 และ มาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp