สัญญากู้ที่บังคับตามสัญญาไม่ได้

ทำสัญญากู้  แต่ไม่ต้องรับผิด  

สัญญากู้ที่บังคับตามสัญญาไม่ได้   เนื่องจากมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย   เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

กู้เงินไปกันทำธุรกิจบ่อนคาสิโนในกัมพูชา  แม้จะถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชา แต่เมื่อการเล่นการพนันผิดกฎหมายไทยฟ้องร้องกันไม่ได้นะครับ

            โจทก์และจำเลย    ร่วมกันทำธุรกิจบ่อนคาสิโนในกัมพูชาโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย     แต่การเล่นการพนันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไทย  สัญญากู้ยืมเงินระหว่างโจทก์จำเลยจึงสืบเนื่องมาจากหนี้ในการทำบ่อนคาสิโนอันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย   เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะตาม   ปพพ.มาตรา 150  จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน    เมื่อจำเลยสั่งจ่ายเช็คมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ซึ่งตกเป็นโมฆะดังกล่าว   จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์     (ฎีกาที่18967/2556)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp