สามีลักทรัพย์ของภริยาหรือภริยาลักทรัพย์ของสามีต้องรับโทษหรือไม่ ???

ถึงแม้ว่าความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ไม่สามารถที่จะยอมความกันได้ และมีโทษถึงจำคุก แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ต้องรับโทษ นั่นก็คือกรณีสามีลักทรัพย์ของภริยาหรือภริยาลักทรัพย์ของสามี แต่ต้องเป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สามีภริยาต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)

และสามีหรือภริยาที่เป็นผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นโทษต้องได้ความว่าทรัพย์สินที่ลักเป็นของภริยาหรือสามีเพียงผู้เดียว หากภริยาหรือสามีเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับผู้อื่นก็จะไม่ได้รับยกเว้นโทษ

ยกตัวอย่างเช่น นายมานะกับนางมานีเป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้จดทะเบียนสมรสกันที่สำนักงานเขตบางรัก นายมานะมีฐานะทางการเงินดีและมีทรัพย์สินมากส่วนนางมานีชอบเที่ยวเตร่ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  จึงได้ลักเอานาฬิกาของนายมานะไปขาย ดังนี้ การกระทำของนางมานีเป็นความผิดฐานลักทรัพย์  เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ไม่สามารถที่จะยอมความกันได้ และมีโทษถึงจำคุก แต่เนื่องจากนายมานะกับนางมานีเป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย นางมานีจึงได้รับยกเว้นโทษ

ท่านที่สนใจ ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

1.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2528 การที่ภริยา หรือสามีกระทำความผิดแล้วจะไม่ต้องรับโทษหรือได้รับยกเว้นโทษ ป.อ. ม.71 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ต้องเป็นเรื่องกระทำต่อทรัพย์อันเป็นความผิดตาม ม.334 ถึง ม.336 วรรคแรก และ ม.341 ถึง ม.364 เท่านั้น ไม่มีข้อจำกัดว่าภริยา หรือสามีนั้นจะต้องกระทำความผิดตามลำพังคนเดียวแต่อย่างใด  เมื่อจำเลยเป็นภริยาผู้เสียหายมีหลักฐานภาพถ่ายใบสำคัญการสมรสมาแสดง และจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร ซึ่งจะเป็นการกระทำความผิดตามลำพังคนเดียว  หรือมีบุคคลอื่นร่วมกระทำผิดด้วยก็ต้องถือว่ามีเหตุส่วนตัวให้จำเลยไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการยกเว้นโทษตาม ม.71 วรรคแรกแล้ว

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp