สิทธิของบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีอย่างไร ???

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา คือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน
บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแม้บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หากมีกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ก็จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา กลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
1.บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง
2.บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร
3.ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

สิทธิของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ส่งผลให้บุตรนั้นมีสิทธิรับมรดกของบิดาในฐานะผู้สืบสันดานของบิดา
แต่กรณีบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่เกิดมานั้นจะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือที่เรียกกันว่าบุตรนอกสมรสนั้น ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา
แต่อย่างไรก็ตามบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือบุตรนอกสมรสก็อาจเกิดสิทธิรับ มรดกของบิดาได้ หากเป็นกรณีที่บิดารับรองโดยพฤตินัยว่าเป็นบุตร เช่น การแสดงดงออกต่อบุคคลอื่นว่าเป็นบุตรของตนเอง เป็นต้นว่าออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของบุตร บิดาให้บุตรใช้นามสกุล พามารดาที่ตั้งครรภ์ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เหล่านี้เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็ถือว่าบิดารับรองแล้ว บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็มีสิทธิรับมรดกของบิดาได้

มีหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็น บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดา ได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2537 ผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือว่า เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกในลำดับที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 หาจำต้องไปฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำสั่งศาลว่าผู้ร้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1118/2537 ผู้ตายพามารดาผู้คัดค้านที่ 3 ไปคลอดที่โรงพยาบาลกับแจ้งว่าเป็นบิดาของผู้คัดค้านที่ 3 ออกค่าใช้จ่ายการคลอด และรับกลับจากโรงพยาบาล ส่งเสียให้เงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนตลอดมา ทั้งยังพาผู้คัดค้านที่ 3 ไปสมัครงานโดยใบสมัครงานระบุว่าผู้ตายเป็นบิดาของผู้คัดค้านที่ 3 นอกจากนี้ผู้ตายยังเคยพาผู้คัดค้านที่ 3 ไปเที่ยวเป็นประจำ พฤติการณ์ที่ผู้ตายปฏิบัติต่อผู้คัดค้านที่ 3 เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ตายได้รับรองว่าผู้คัดค้านที่ 3 เป็นบุตรของตนแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp