เทศบาลมีอำนาจฟ้อง ผู้เข้าขัดขวางปิดกั้นทางทางสาธารณประโยชน์ และอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลได้

เมื่อทางพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์และอยู่ในเขตปกครองของเทศบาล   เมื่อมีผู้เข้าขัดขวางปิดกั้นทางพิพาท  เทศบาลจึงมีอำนาจฟ้องผู้เข้าขัดขวางปิดกั้นทางพิพาทนั้นได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) ประกอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ (2) และพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 40

 (คำพิพากษาฎีกาที่  3126/2536 )

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp