ข้อมูลส่วนตัว

3

เรืออากาศตรีสุชาติ บุญมา

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • ระดับ ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร                

ประวัติการทำงาน            

  • ปี 2536-2561 รับราชการทหาร  กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร ย
  • ปี 2561-ปัจจุบัน  ฝึกงาน บริษัทเบญจธรรมทนายความและบัญชี จำกัด , บริษัท ธนพัฒน์ทนายความ และบัญชี จำกัด  
  • ทนายความ  

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่ง ประเภท นิติกรรม สัญญา จำนอง จำนำ ชื้อขาย แลกเปลี่ยน ตั๋วเงิน คดี ที่ดิน มรดก
  • คดีอาญา คดีความผิดที่มีโทษทางอาญา ทั่วๆ ไป ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พระราชบัญญัติต่างๆ