“เอาอึสุนัขละลายน้ำสาดหน้าบ้าน” ผิดกฎหมายหรือไม่ ???

A charming yellow house with wooden windows and green grassy garden

กรณีใช้อึสุนัขละลายน้ำราดบริเวณหน้าบ้านและบริเวณรั้วบ้านของผู้อื่นนั้นเป็นการ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อนตัวบุคคล หรือทรัพย์ หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และก็จะมีความรับผิดในทางแพ่งในเรื่องละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย และอาจจะเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามคำพิพากษานี้ เอาอุจจาระเทราดลงบนตัวผู้เสียหายเลย จึงผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1416/2479 จำเลยใช้อุจจาระเทราดลงบนตัวเจ้าทุกข์ เพราะเหตุเป็นคนไม่ถูกกัน อุจจาระไหลเลอะแลเปื้อนเครื่องนุ่งห่มเสียหาย ดังนี้จำเลยมีผิดฐานทำร้ายร่างกายไม่ถึงบาดเจ็บตาม ม.391


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 634/2486 ถ่ายปัสสาวะรดถูกเข่าผู้เสียหายนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังกะทำร้าย แต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายมีความผิดตามมาตรา 391


คำพิพากษาที่ 7878/2544 อุจจาระและปัสสาวะกระเด็นไปถูกโต๊ะหมู่บูชาซึ่งจากสภาพที่โต๊ะหมู่บูชาทำจากไม้เนื้อแข็งลงรักปิดทอง ความเสียหายเปรอะเปื้อนมีเพียงบางจุด เกิดเหตุปี 2537 ขณะพยานโจทก์เบิกความปี 2539 โต๊ะหมู่บูชายังคงวางใช้งานอยู่ในที่เดิม แสดงว่าเมื่อทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานได้ จึงไม่ได้เกิดความเสียหายตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่ประการใด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าความเสียหายที่กำหนดราคาพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ไว้ 10 ล้านบาทนั้น เป็นการประเมินมูลค่าของพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ไม่ใช่เป็นการตีราคาค่าเสียหายการทำละเมิดของจำเลยไม่ได้ทำให้พระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เสียหายไปทั้งหมด คงเสียหายเพียงบางส่วนทั้ง ป. อาจารย์ด้านศิลปะมหาวิทยาลัย ศ. เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯสามารถซ่อมได้ ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้จำนวน50,000 บาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าความเสียหายที่กำหนดในส่วนคดีอาญาถึงสองเท่านั้น นับว่าเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว

ประมวลกฎมายอาญา มาตรา 389 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคล หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อน ตัวบุคคล หรือทรัพย์ หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ที่ ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่นั้น


มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้ กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญ เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp