โรงงานสารเคมี ย่านกิ่งแก้วเกิดระเบิด ไฟไหม้ และทรัพยสินเสียหาย ผู้เสียหายเรียกร้องจากใครได้บ้าง ?

   ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ  กับผู้ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับความเสียหายในทรัพย์สิน จากโรงงานสารเคมีระเบิด และไฟไหม้ ใน ซอยกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ผลจากการระเบิด ไฟไหม้ ส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับโรงงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน รถยนต์ ของประชาชนที่อยู่รัศมี ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย  และเกิดมลพิษต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบมีผู้ที่ได้รับความเสียหายสอบถามเข้ามายัง  ที่ปรึกากฎหมายของบริษัท LAWRAI  ว่าจะได้จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใด ได้บ้าง นั้น บริษัท LAWRAI ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่า เกิดจากอะไร  จึงขอตอบตามหลักการตามกฎหมาย มีข้อพิจารณาดังนี้

1.  ถ้าฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ ย้ำนะครับว่าเป็นที่ยุติ  เกิดจากความประมาทของเจ้าของโรงงานหรือพนักงานโรงงาน  เป็นเหตุให้เกิดระเบิด หรือไฟไหม้ แน่นอนครับความรับผิดจะตกอยู่กับเจ้าของโรงงาน

2.ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงต่อมา ฟังเป็นที่ยุติว่า ย้ำนะครับว่า เหตุระเบิดเกิด หรือ ไฟไหม้เกิดเกิดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลโรงงานละเลย หรือไม่เอาใจใส่ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่หกฎหมายกำหนดไว้  ผู้เสียหายก็สามารถที่จะฟ้อง  เจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ในทางละเมิดทางปกครอง ได้เช่นกัน

 สรุปคือ  1. สามารถฟ้อง เจ้าของโรงงาน ผู้ควบคุมดูแลให้รับผิดฐานละเมิดได้

           2. สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลควบคุม  ทางละเมิดทางปกครองได้   หากปรากฏว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง      

 ต้องเรียนว่า เป็นความเห็นในเชิงกฎหมาย ยังไม่ได้สรุปว่าใครผิดถูก นะครับ   และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัท  LAWRAI  ไม่ได้มีเจตนาที่จะยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องต่อกันแต่อย่างใด   เพราะเข้าใจว่าทุกฝ่ายคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในเรื่องนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

    พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  มาตรา  มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp