ใครเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ กันแน่

ลูกหนี้ กู้เงินจากเจ้าหนี้ โดยมีกำหนดให้ชำระหนี้คืนในวันที่ 10 มกราคม 2563 และในวันที่ 5 มกราคม 2563 เจ้าหนี้ได้แจ้งเตือนไปยัง ลูกหนี้ว่า กำหนดชำระหนี้คือวันที่ 10 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าในวันที่ครบกำหนด ลูกหนี้ไม่ได้นำเงินมาชำระให้เจ้าหนี้ โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหนี้ว่า จะขอเลือนหรือขอผ่อนผัน ถือว่า ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตามมาตรา 204 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากลูกหนี้จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่อยู่จงใจบ่ายเบี่ยงที่จะไม่รับชำระหนี้ ถือว่าเจ้าหนี้ ผิดนัดชำระ ตามมาตรา 207 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp