9 มิถุนา 65 กัญชาถูกกฎหมาย!

9 มิถุนา 65 กัญชาถูกกฎหมาย!

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย.2565 มีผลให้สารสกัดที่มีปริมาณ THC ไม่เกิน ร้อยละ 0.2 อันได้จากกัญชา กัญชงที่ปลูกภายในประเทศ รวมถึงสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชา กัญชงที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อีกต่อไป อย่างไรก็ตามหากเป็นสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงที่มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือมีการนำเข้ากัญชาหรือกัญชงจากต่างประเทศ ก็ยังคงถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่

จากประกาศดังกล่าวทำให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องจดแจ้งการปลูกกัญชาผ่านแอพพลิเคชัน ที่ชื่อว่า ปลูกกัญ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) จะจัดเตรียมไว้ให้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้

การที่กัญชาไม่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของยาเสพติดให้โทษ มีผลในทางกฎหมายดังต่อไปนี้

ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจะเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิด เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญา ได้วางหลักว่า ถ้ากฎหมายบัญญัติภายหลังให้การกระทำใดไม่เป็นความผิดต่อไป ก็ให้ผู้กระทำพ้นจากการะเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นอีก

ดังนั้น ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ก็ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชาอีก หากกำลังรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษสิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ซึ่งศาลเคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือไม่รอการลงโทษ

ทั้งนี้ยังทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากเป็นกรณีที่มีกฎหมายภายหลังมาบัญญัติให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชาไม่เป็นความผิดอีกต่อไป เช่นนี้โจทก์จึงไม่อาจฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดพืชกัญชาต่อศาลได้

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาหลักกฎหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp